Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van De Werkgaard en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. De Werkgaard heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. De Werkgaard staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Werkgaard aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. De Werkgaard wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De Werkgaard garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. De Werkgaard , respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de De Werkgaard internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van De Werkgaard . In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Werkgaard , de inhoud van de internetsite van De Werkgaard over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van De Werkgaard en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.